MK
Услуги
Нудиме и услуги на поморски агент и гранична отпрема. Во последно време интензивно се работи на имплементација на комплексни логистички проекти како и при превземање на целовити логистички услуги - логистичен
Конкурентската предност ла логистичките компании е базирана на меѓусебно поврзаните логистички системи, широка комуникациска мрежа и точна инфраструктура на податоци коишто овозможуваат квалитетни и сигурни услуги. Работењето на концернот Интереуропа е во склад со меѓународните стандарди за квалитет. Во 2002 год. серификат за квалитет ISO 9002 доби и нашето поврзано друштво Интереуропа логистичке услуге д.о.о. од Загреб.- логистичен 

ПЛАНОВИ

  • Интереуропа мора да делува во насока на придобивање нови клиенти, задржување на веќе постоечките и подобрување на деловните резултати.
  • Интереуропа ќе биде најуспешна логистичка компанија во Југоисточна Европа.
  • Интереуропа ќе нуди целосни логистички услуги.
  • Интереуропа ќе стане европска трговска знамка.
  • Интереуропа ќе инвестира во развој на својата инфраструктура и технолошки развој.