MK
Царинско посредување
Интереуропа обезбедува услуги за царинско застапување на клиентите во сите постапки во врска со законите за царина.
Oбезбедуваme квалитетни царински услуги со сопствена мрежа на гранични подружници.


ЦАРИНСКО ПОСРЕДУВАЊЕ УВОЗ-ИЗВОЗ НА СТОКИ

Даваме услуги за застапување на странките пред царинските органи во сите постапки во врска со законите за царина. Стручно обучениот персонал нуди исто така и :
  • дополнителни информации за извршување на царинските постапки;
  • советување при употреба на царинските прописи;
  • разврстување на стоката по комбинирана номенклатура на царинскта тарифа;
  • советување за потеклото на стоката;
  • положување на гаранција во царинските постапки;
  • изведување на постапки во врска со овластување на овластен примач и испраќач во царинските складишта.

КОНТАКТ:

Сашко Богојевски
sasko.bogojevski@intereuropa.com.mk
Т: + 389 22 465 540
M: +389 78 217 971

ГРАНИЧНИ ПОДРУЖНИЦИ

ГП.ТАБАНОВЦЕ

Иван Петров
gp.tabanovce@intereuropa.com.mk 
Т: +389 31 467 700
M: +389 78 217 973

ГП.БЛАЦЕ

Иван Петров
gp.blace@intereuropa.com.mk
Т: +389 23 232 221
M: +389 78 217 974

ГП.БОГОРОДИЦА

Иван Петров
gp.bogorodica@intereuropa.com.mk 
Т: +389 34 230 789
M: +389 78 217 980
 

ГП.ДEBE БAИP

Иван Петров
M: +389 71 377 687