MK
Континентален транспорт
Брзината и лојалноста во организирањето на нашите превози се основните цели коишто не водат. Во сите превози посебно внимание посветуваме на сигурноста на превозот како и на екологијата 

Организираме и превози со подпревозници. Нив ги избираме во согласност со нормативите за подпревозници кои преовладуваат во нашиот концерн.