MK
Цели товари и дотовари
Интереуропа д.о.о. Скопје организира друмски превози на сите видови стока во Македонија и државите од цела Европа. Посебно се води сметка за брзината и сигурноста во меѓународниот патен и комбиниран транспорт.
Нашата флота се состои од над 211 сопствени камиони и повеќе од 150 комбиња и патнички автомобили. Сите наши возила се опремени за превоз на опасни материи според ADR Конвенцијата. Дополнително се опремени со најнови телекомуникациски технологии (GPS, GSM, СМС), кои овозможуваat следење на локацијата и статусот на пратките во секое време.Ние исто така организираме превоз сo изнајмени возила. Договорните партнери се внимателно одбрани и ги исполнуваат сите стандарди за квалитетнa услуга. 

КОНТАКТ:

Владимир Чапалов
vladimir.chapalov@intereuropa.com.mk
P: +389 2 469 560
M: +389 71 217 694