MK
специјални превози
Обезбедуваме специјални превози на стока со вонгабаритни димензии во копнениот, железничкиот и поморскиот транспорт.
Обезбедуваме специјални превози на стока со вонгабаритни димензии во копнениот, железничкиот и поморскиот транспорт. ; Организираме и превоз на опасна стока во согласност со меѓународните нормативи

КОНТАКТ:

Емануел Јаневски
emanuel.janevski@intereuropa.com.mk
Т: + 389 2 469 560
M: +389 78 217 981