MK
Логистички услуги
Секторот за логистика дава комплетни логистички решенија. Во рамките на овој сектор постојат складишта специјализирани за различни видови на стока.
Секторот за логистика дава комплетни логистички решенија. Во рамките на овој сектор постојат складишта специјализирани за различни видови на стока. 

Во рамките на дистрибуцијата обезбедуваме складирање, развоз на стоката и други услуги.