MK
Национална дистрибуција
Дистрибуцијата е наменета за целите на пазарот, кој бара секојдневна или интервална достава до своите продажни места или продажните места до своите потрошувачи.
Дистрибуцијата е наменета за целите на пазарот, кој бара секојдневна или интервална достава до своите продажни места или продажните места до своите потрошувачи. Клучни клиенти во дистрибуцијата се гросистите и произведувачите, кои вршат продажба непосредно до потрошувачите или својата продажна мрежа. Во дистрибуцијата е вклучено складирање и развоз, а по потреба на клиентите и други продукти.

    КОНТАКТ:

    JSC
    jsc@intereuropa.com.mkk
    Т: + 389 2 465 520