MK
Складирање
Во складот вршиме и други услуги према потребите на клиентите.
Во нашите магацински простори (отворени 6000м2 и затворени 2080м2) вршиме чување на стока и сите други мерки потребни или договорени за нејзино чување во специфична состојба и предавање на истата согласно со потребите на депозитарот.Во складот вршиме и други услуги према потребите на клиентите.

КОНТАКТ

JSC
jsc@intereuropa.com.mkk
Т: + 389 2 465 520